Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Chocolate experience s.r.o.
IČO: 061 99 682
se sídlem Celetná 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278006
(dále jen „Prodávající“)


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Prodávajícího jakožto
provozovatele internetového obchodu chocotopia.cz upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen
„Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je
Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https:
eshop.chocotopia.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku nabytí
účinnosti Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém
jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.
1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě.
Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
1.4. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je osoba, jež jedná při uzavírání
Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při
uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu
svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“), které mu Prodávající umožňuje odebírat.
Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby Kupující prováděl objednávání zboží též bez
registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci Kupující povinně vyplní následující údaje:
a) e-mailová adresa,
a) jméno a příjmení,
b) heslo,
c) datum narození nebo IČO,
d) adresa nebo sídlo,
e) dodací adresa,
f) telefonní číslo,
2.3. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli
vzniklou škodu, pokud Kupující uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost
aktualizovat údaje v rámci Uživatelského účtu dle tohoto odstavce.
2.4. Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Kupující uvedl při
registraci. Kupující je povinen své přihlašovací údaje chránit. Kupující je povinen zabránit
jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Kupující
odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V
případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu
Kupujícího co nejdříve své přístupové údaje změnit.
2.5. Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na
Uživatelský účet v důsledku nedodržení povinností Kupujícího vyplývajících z těchto
Obchodních podmínek.
2.6. Kupující je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit.
2.7. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský
účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající ze
Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
2.8. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a solwarového vybavení Prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a solwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §
1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží. Rovněž obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny
zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního
košíku Webového rozhraní obchodu),
b) požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, včetně informace o nákladech
spojených s dodáním zboží,
c) doručovací a fakturační adrese,
d) způsobu úhrady kupní ceny zboží
(dále společně jen jako „Objednávka“).
3.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující
Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Po odeslání Objednávky již Kupující
nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Údaje
uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po
obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu
Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa
Kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení
Objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky
(akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu e-mailem, a to na Elektronickou adresu
Kupujícího.
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)
si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.8. Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a
reklamačním řádem Prodávajícího, který je jejich součástí a že s nimi souhlasí. Na Obchodní
podmínky a zejména reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním
uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na Webové stránce.
3.9. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Přístup k
archivovaným Smlouvám má výlučně Prodávající.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy Kupující uhradí
Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
a) bezhotovostně předem prostřednictvím platební brány ČSOB provozované společností
Československá obchodní banka, a. s
b) bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího na základě e-mailem zaslaného
potvrzení Objednávky Prodávajícím spolu s platebními údaji a číslem objednávky;
c) na dobírku;
4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na účet Prodávajícího a odeslání zboží probíhá až po přijetí platby.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1. Odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem
a) Kupující, který je Spotřebitelem bere na vědomí, že v případě Smlouvy o dodávce
potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy
domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, nemá Kupující dle ustanovení
§ 1840 písm. g) Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení §
1829 odst. 1 občanského zákoníku, tedy do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
b) Kupující, který je Spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit v případech stanovených v
Reklamačním řádu Prodávajícího.
c) Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtách uvedených v
Reklamačním řádu. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář,
který je ke stažení zde. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zaslat také na adresu
elektronické pošty Prodávajícího info@chocotopia.cz.
d) V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být
Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Vrácení zboží
formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy,
nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě,
kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
e) Odstoupí-li Kupující platně od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní
prostředky do sedmi (7) dnů ode dne, kdy mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že
zboží Prodávajícímu odeslal.
f) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
g) Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.2. Odstoupení od Smlouvy Podnikatelem
a) Kupující, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit pouze v případech
stanovených v Reklamačním řádu Prodávajícího. Ustanovení odst. 5.1 Obchodních
podmínek upravující postup při odstoupení od Smlouvy se použijí na Podnikatele
obdobně.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Kupujícímu může být zboží odesláno prostřednictvím přepravce Zásilkovna s.r.o., se sídlem
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306.
6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese
Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.3. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce,
je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.5. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem předáním
prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní
smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá zboží, které má odeslat, Kupujícímu, který je
Spotřebitelem až, jakmile mu věc předá dopravce.
6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje Reklamační řád Prodávajícího,
případně mohou být upraveny ve zvláštních dodacích podmínkách Prodávajícího, jsou-li
Prodávajícím vydány.


7. DODACÍ PODMÍNKY
7.1. Objednávky jsou vyřizovány neprodleně po uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím,
přičemž dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží a jsou vždy uvedeny u
jednotlivého zboží. Prodávající zboží odešle Kupujícímu až v okamžiku, kdy Kupující uhradí
kupní cenu v plné výši dle čl. 4 Obchodních podmínek.
7.2. V případě, že Prodávající nebude schopen z různých důvodů dobu dodání dodržet, bude
kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného zboží.


8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího související s právy z vadného plnění, jsou
upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný zde.


9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající v žádném případě neodpovídá za případné vady zboží vzniklé v důsledku
přechovávání či skladování zboží Kupujícím v nevhodných podmínkách. Prodávající rovněž
neodpovídá za škodu vzniklou Kupujícímu nebo třetí straně v důsledku spotřeby zboží
uchovávaného v nevhodných podmínkách nebo v důsledku spotřeby zboží po datu jeho
minimální trvanlivosti.
9.3. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží.
9.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy
chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Informace o zpracování osobních údajů Kupujících v souvislosti s plněním Smlouvy naleznete
v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný zde.


11. ŘEŠENÍ SPORŮ
11.1. V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku
spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může
Kupující - Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední
inspektorát - oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka:
www.coi.cz nebo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., adresa: Pod altánem 99/103, Strašnice,
100 00 Praha 10, webová stránka: www.konzument.cz. K mimosoudnímu řešení sporů lze
využít rovněž playormu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese h\p://
ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů
on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120
00 Praha 2, internetová adresa: h\p://www.evropskyspotrebitel.cz , event. u potravin dát
podnět k přešetření Státní zemědělské a potravinářské inspekci, Květná 15, 603 00 Brno,
epodatelnaszpi.gov.cz , IČO: 75014149.


12. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
12.1. Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují k těmto Obchodním
podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné
podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení
učiněno elektronickou formou prostřednictvím Webového rozhraní obchodu, nebo
prostřednictvím e-mailu Prodávajícího info@chocotopia.cz a e-mailu Kupujícího uvedeného
v Uživatelském účtu nebo v Objednávce.
12.2. Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně
druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Kupující, který má vlastní
Uživatelský účet, tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Uživatelském účtu.


13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek
vyžadují písemnou formu.
13.2. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto
doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webové stránce a informace o tomto doplnění a/či
změně bude Kupujícímu, který má Uživatelský účet také zaslána na jeho kontaktní e-mail
uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají
předchozí obchodní podmínky účinnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
13.3. Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění Kupujícímu dle Smlouvy ke své vlastní
prezentaci, jakožto referenci.
13.4. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
13.5. Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část.
Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Prodávajícím bez
písemného souhlasu Prodávajícího.
13.6. Obě Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
13.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které
by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.
13.8. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí
právním řádem České republiky s vyloučením dopadu Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží.
13.9. Veškeré spory vyplývající z těchto Obchodních podmínek, včetně sporů ze vztahů
s Obchodními podmínkami souvisejících, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami
nebo nejsou vyřešeny v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, budou
rozhodovány soudy České republiky.
13.10. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2020.