Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vážení klienti,
jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné
informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných společností Chocolate experience s.r.o., IČO:
061 99 682, se sídlem Celetná 557/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278006 (dále jen „Společnost“), s níže jste uzavřel/a
kupní smlouvu (dále jen jako „Smlouva“).
Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail
info@chocotopia.cz.
1. Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?
1.1. Uzavření Smlouvy a plnění Smlouvy
Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace závazků ze Smlouvy. K tomu potřebujeme
Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, případně IČO, DIČ), kontaktní údaje (e-mail),
případně identifikační a kontaktní údaje fyzických osob v angažmá, v závislosti na volbu způsobu platby za
Vámi objednané zboží nebo dílo též číslo bankovního účtu a jiné platební údaje, informace z komunikace s
Vámi, informace o plnění Smlouvy.
Jakožto našim klientům vám za účelem usnadnění objednávání zboží umožnujeme, abyste si
prostřednictvím rozhraní webové stránky eshop.chocotopia.cz zřídili uživatelský účet.
Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění našich smluvních povinností.
1.2. Oprávněné zájmy a právní povinností
V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v
případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká
obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při plnění Smlouvy jednali v souladu s
právními předpisy.
Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při:
- vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností,
- archivování.
Vzhledem ke skutečnosti, že vám v případě uzavírání Kupní smlouvy skrze internetový obchod Společnosti
provozovaný na webové stránce eshop.chocotopia.cz umožňujeme hradit kupní cenu též prostřednictvím
platební brány ČSOB provozované společností Československá obchodní banka, a. s, IČO: 00001350 (dále
jen „ČSOB“) musíme plnit povinnosti, které pro nás vyplývají ze smlouvy uzavřené se společností ČSOB.
1.3. Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)
Našim klientům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Smlouvy,
nebo osobám, které se přihlásili k odběru novinek prostřednictvím webových stránek
eshop.chocotopia.cz a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem
zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat,
máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě,
že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na info@chocotopia.cz.
Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.
2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?
Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se
Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.
Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci webových stránek
eshop.chocotopia.cz.
Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li uvedeno jinak.
Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme zpracovatele, kterým je
- Viva Gelato s.r.o., IČO: 04838548,
- Microsoe Corporation, One Microsoe Way, Redmond, WA 98052, U.S.A., hnps://
www.microsoo.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr/solutions, hnps://products.office.com/enus/
business/office-365-trust-center-security . Může jít o předání do USA dle podmínek tzv.
Privacy Shieldu.
- Google Ireland, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
- This One s.r.o., IČO: 03734404.
- Špaček Digital, s.r.o., IČ: 05973180
- Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306,
- Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B, 3527 HT UTRECHT, The Netherlands
- SenseZOOM s.r.o., IČ: 06035469
Osobní údaje mohou být předány organum veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.
3. Jak zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné
manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás
pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou
zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů.
Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to
konkrétně na webových stránkách eshop.chocotopia.cz.
Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou
péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování
lidské důstojnosti, a nezasahujeme do Vašeho soukromého a osobního života.
4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
4.1. Smlouva a oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu účinnosti Smlouvy.
Poté je uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15
let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči Společnosti,
resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti zpracováváme Vaše
identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon),
případně takové identifikační a kontaktní údaje fyzických osob v angažmá, údaje o plnění Smlouvy (obsah
Smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi.
4.2. Právní povinnosti
Účetnictví a archivace dokumentů
Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném
plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace).
Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to
10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.
4.3. Zasílání obchodních sdělení
Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci
každého sdělení a je zdarma.
Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se
zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.
5. Jaká máte práva?
V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech
nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.
Vždy Vás budeme informovat o:
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt
údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců,
e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby,
f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.
Mezi Vaše další práva patří
a) požádat nás o vysvětlení,
b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli
bránili,
d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7,
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
6. Jak Vaše osobní údaje chráníme
K zabezpečení údajů slouží následující prostředky zabezpečení:
Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje atd.