Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE na Facebooku a Instagramu


  1. základní parametry soutěže
    • Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „Pravidla“) soutěže Soutěž o čokoládové fondue (dále jen „Soutěž“).

 Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže a mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

  • Pořadatelem Soutěže je CHOCOTOPIA – Chocolate Experience Center (dále jen „Pořadatel“).

Sídlo: V Oblouku 728, 252 43 Průhonice

IČO: 06199682

1.3 Pořadatel Soutěže založil svůj účet na https://facebook.com a https://www.instagram.com. (dále jen „Instagram“ a „Facebook“). Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem Instagramu a Facebooku, nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Instagramu a Facebooku nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže.

  1. Doba konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 28.9. do 12. 10. 15:00 hod 2022. na území České republiky.

  1. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou (nikoli trvalým či přechodným pobytem) na území České republiky, která má zřízen aktivní osobní účet na Instagramu a Facebooku a splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech (dále jen „Soutěžící“).

3.2 Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a Facebooku mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj instagramový a facebookový účet (dále jen „Účet“), zároveň tento Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu. V případě zániku Účtu Soutěžícího z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže.

3.3 Jediná osoba se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného Účtu.

3.4 Účast v soutěži prostřednictvím Účtu jiné osoby je vyloučena.

3.5 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni rodinní příslušníci Pořadatele a také fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže ve smyslu § 22 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 4.9 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným, např. k marketingovým či dobročinným účelům. Článek 3.5 platí obdobně také pro Organizátora.

3.6 Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel/Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

  1. Mechanika soutěže, vyhodnocení soutěže a výhry v soutěži

4.1

Účastník soutěže okomentuje soutěžní příspěvek zveřejněný na profilech Chocotopia a Chocotopiacz, čímž bude zařazen do soutěže.

4.2 Organizátor má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.6Pravidel). Organizátor je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.4 Výhrou v Soutěži je 6 balíčků značky Chocotopia (dále jen „Výhra“), které budou po 1 rozděleny mezi výherce soutěže.  3 balíčky pro Soutěž na facebookovém účtu a 3 balíčky pro Soutěž na instagramovém účtu. Každý výherce může získat pouze 1 výhru.

4.5 Výběr výherce proběhne nejpozději 17. 10. 2022. Poté zveřejní Organizátor Výherce na svém Účtu, a to tak, že uvede Účet Výherce, pod kterým soutěžil.

4.7 Výherci berou na vědomí, že budou zveřejněni na Účtu Organizátora.

4.8 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, zda vylosuje jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži.

4.9. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výhry v soutěži není možné reklamovat.

 

  1. Předání výher výhercům

5.1 Výherce musí do tří (3) dnů od zveřejnění Výherce Organizátora kontaktovat, a to prostřednictvím Účtu. V případě, že Výherce v uvedené lhůtě Pořadatele nekontaktuje, propadá tato Výhra Pořadateli Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

5.2 Výhra v Soutěži bude Výherci zaslána poštou na adresu, kterou Výherce Organizátorovi sdělí.

5.3 Pokud si Výherce Výhru nepřevezme, bude Organizátor postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.1těchto Pravidel.

5.6. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že v případě, že se stanou výherci v soutěži, tak je vyhlašovatel oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně účastníkem uvedené jméno a zveřejnit ho na internetu jako výherce soutěže.

  1. Ochrana osobních údajů a svolení k pořízení a užití záznamu

6.1

Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že CHOCOTOPIA – Chocolate Experience Center jsou, jakožto správce osobních údajů, oprávněni jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení dle jejich Účtu, případně další údaje sdělené Organizátorovi/Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

6.2 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.3 Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel/Organizátor v souvislosti s případnou Výhrou, a zejména jejím předáním, bezplatně zachycoval, zobrazoval, rozmnožoval a rozšiřoval podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, případně jméno a příjmení dle Účtu Soutěžícího, použité v rámci účasti v Soutěži, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu 5 let od konce doby konání Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

6.4. Zapojením se do soutěže projevuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a

zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  1. Společná ustanovení

7.1 Tato pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na stránkách www.chocotopia.cz.

 

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese tereza.tahadlova@gmail.com.

 

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.4 Pořadatel a Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost Instagramu či souvisejících webových stránek.

7.5 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude vyhlášena na Soutěžní stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

7.6 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

7.7 Výhru ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.

7.8 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

7.9 Soutěžící nese odpovědnost za jakýkoliv obsah, který vkládá jako Soutěžní fotografii do Soutěže. Soutěžící rovněž odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat jakožto Soutěžní komentář pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a zároveň takový obsah, který není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky.